Opłata za badanie techniczne jest pobierana zgodnie z cennikiem urzędowym
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów
oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. nr 223 z dnia 14 października 2004 r., poz. 2261 z późniejszymi zmianami)
Opłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT)
AKCEPTUJEMY KARTY PŁATNICZE

1 Okresowe badanie techniczne:
1.1 – motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 zł
1.2 – samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) 98,00 zł
1.3 – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00 zł
1.4 – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00 zł
1.5 – autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00 zł
1.6 – przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00 zł
1.7 – przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00 zł
1.8 – przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00 zł
1.9 – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00 zł
1.10 – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163,00 zł
1.11 – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00 zł
1.15 – pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00 zł
1.22 – motorower 50,00 zł
1.23 – pojazd wolnobiezny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00 zł
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 – skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00 zł
2.4 – ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00 zł
2.5 – połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00 zł
2.6 – toksyczności spalin 14,00 zł
2.7 – poziomu hałasu 20,00 zł
2.8 – geometrii kół jednej osi 36,00 zł
2.9 – działania amortyzatorów jednej osi 14,00 zł
2.10 – wszystkich innych usterek łącznie 20,00 zł
3 skreślony: Dz.U z 2009 r Nr 155 poz.1233
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 – określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4) 20,00 zł
4.2 – po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00 zł
4.3 – dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00 zł
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 – co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) 20,00 zł
5.2 – po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00 zł
6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.2 – który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00 zł
6.3 – który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00 zł
6.4 – który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00 zł
6.5 – autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00 zł
6.6 – do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00 zł
6.7 – w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00 zł
6.8 – o którym mowa w art. 81 ust.11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 50,00 zł
6.9 – skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60,00 zł
6.9 – skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00 zł
6.10 – w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00 zł
6.11 – pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 50,00 zł
6.12 – dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących miedzynarodowego transportu drogowego 120,00 zł
6.13 – pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) 50,00 zł
7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 – prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) 35,00 zł
7.2 – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) 21,00 zł
7.3 – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4) 48,00 zł
7.4 – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4) 41,00 zł
7.5 – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4) 41,00 zł
7.6 – wykonanie numeru nadwozia 49,00 zł
7.7 – wykonanie numeru silnika 49,00 zł
7.8 – wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00 zł
7.9 – sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00 zł
7.10 – pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5) 255,00 zł

Objaśnienia:

1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego zadnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1. tabeli.
2) Pozostałe badania tak jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga: Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

U nas zapłacisz kartą